İçerik

Veri Gizlilik Beyanı

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu http://www.kayaturoptik.com.tr alan adlı internet sitesi, İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi No:79A Ümraniye / İstanbul adresinde faaliyette bulunan [Kayatur Optik San. ve Tic. Ltd.Şti.] (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

1.         Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu sıfatını haiz kurumumuz nezdinde işlenen tüm kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kurum nezdinde yürütülen ticari faaliyet kapsamında toplanan tüm bilgiler Kurum nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz

aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Müşteri hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Başvuruların ilgililerine ulaştırılması,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Araştırma yapılması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Memnuniyet ölçümü

3.         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veriler, Kurum faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak danışmanlarımıza, grup şirketlerimize, ilgili resmi kurumlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.         Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurum nezdinde kişisel verisi işlenen tüm kişilerin Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu ile veya yazılı herhangi bir yolla bizlere yönlendirebilirsiniz.

 

Kurumumuz talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Bu kapsamda, tüm çalışanların kendisine ulaşan kişisel verileri şirket için kişisel verileri koruma politikalarına uygun olarak yalnızca yetkili kişilere iletme, aktarımdan sonra silme, yok etme veya , edindiği kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

KAYATUR OPTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ